“Wij zijn heel tevreden over het gehele beleid van de school. Vooral het inclusief beleid is uniek. Wij zijn blij dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn en gelijk behandeld worden. Dank u daarvoor!”

“Als ik andere ouders vertel over jullie werking, geloven ze mij niet. Ze zeggen letterlijk dat ik overdrijf. Tot ze zelf hun kinderen brengen en net hetzelfde gaan doen.” 

“Mijn kinderen komen zeer graag naar school. Ze kunnen zichzelf zijn, weten bij wie ze terecht kunnen als er iets is, krijgen uitdaging en ondersteuning.”

“Zeer positief dat de leerlingen op het rapport een eigen inbreng hebben, net als de aandacht voor het socio-emotionele, niet enkel punten.”

“Leuke feesten op school zorgen voor een aangename sfeer.”

“Veel kansen tot leren op verschillende manieren: goed!”

“Gewoon super! Jullie zijn een school die niet alleen zegt dat de kinderen het belangrijkst zijn, jullie zetten ze ook echt op de eerste plaats!”

“Een school met een warm hart! Dank aan het hele team!”

“De aanspreekbaarheid van het schoolteam vinden wij bijzonder aangenaam.”

“Er wordt op deze school veel rekening gehouden met hoe de kinderen zich voelen, niet alleen hun ‘schoolresultaten’ tellen. Dat vinden wij TOP!”

“Meer dan tevreden over de individuele oudercontacten. Leerkrachten hebben een goed zicht op je kind en staan open voor een gesprek, niet enkel gericht op resultaten.”

“Wij laten elke dag met heel veel vertrouwen en een fijn gevoel onze kinderen in jullie handen. Jullie zijn echt een TOP school!”

“Laten we alle vrijwilligers appreciëren en hen dankbaar zijn.”

“Het laatste jaar dan ons kind er zit. Superschool. Raad ze iedereen aan. Ook de zorg is top. Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik ga jullie missen.”

“We appreciëren het dat we gevraagd worden naar onze mening. Dat toont aan dat de school geëngageerd is. Top!”

“Jullie zijn een voorbeeldschool voor vele ander scholen. Een superteam! Dankbaar.”

 

Ziedaar een kleine (!) greep uit de talrijke positieve reacties die we mochten lezen op de  ouderenquêtes

Een pluim doet deugd. Een karrenvracht aan pluimen geeft vleugels. Bedankt, we trakteerden onszelf op een ferm stuk taart! 

de ouderenquête in cijfers

In totaal mochten we 88 ingevulde formulieren ontvangen. Dat is driekwart van de gezinnen, een representatief aantal. Oprechte dank aan al wie de tijd en moeite nam om de enquête in te vullen. We genieten intens van zoveel lof maar nemen ook uw opmerkingen en kritische beoordelingen ernstig.

98%

Achtennegentig procent… het aantal ouders dat  aangeeft tevreden (24%) tot zeer tevreden (74%) te zijn over de organisatie en de werking van de school. Zou het kunnen dat we ons toch enigszins onderscheiden van de andere scholen…

Uit deze cijfers blijkt in alle geval uw groot vertrouwen in hoe we hier met kinderen op weg gaan. En dat vertrouwen van ouders is wat leerkrachten echt nodig hebben. In het bijzonder als een leertraject moeizaam loopt, als er problemen zijn tussen kinderen onderling, als er zich ontoelaatbaar gedrag voordoet. 

Samen aan hetzelfde zeel trekken. Erin geloven dat de mensen die met uw kinderen werken dat met de beste bedoelingen doen en hen de tijd gunnen om problemen op te lossen. Hun adviezen, als onderwijsdeskundigen, ter harte nemen… 

Vertrouwen moet je verdienen, we blijven ons uiterste best doen om dit zo te houden. 

Zoveel mensen, zoveel meningen. Toch zijn er in de enquête grote lijnen te trekken.

We zetten er u graag enkele op een rijtje. 

 

Echt wel sterk (tevreden tot zeer tevreden) scoort onze school volgens u voor: 

 

 • de wijze waarop er met kinderen omgegaan wordt (96%)
 • hoe de school ervoor zorgt dat kinderen graag naar school komen (95%)
 • het beleid tegen pesten  (89%)
 • de mate waarin de school een omgeving is met veel kansen tot leren (97%)
 • dat wat kinderen leren op school (94%)
 • de aandacht voor socio-emotionele ontwikkeling op school (94%)
 • het zorgbeleid (88%)
 • het rapport van de lagere school (95%)
 • openluchtklassen en sportaanbod (97%)
 • de regels en afspraken op school (94%)
 • de veiligheid in schoolgebouwen (97%)
 • de inrichting van de klassen (99%)
 • de speelplaatsen (96%)
 • de openheid naar ouders (96%)
 • de kwaliteit van de oudercontacten (91%)
Minder sterke (deels ontevreden tot zeer ontevreden) scores zijn er voor:

 

 • de veiligheid in de schoolomgeving (51%)
 • de parkeermogelijkheden (29%)
 • de toiletinfrastructuur (10%)

 

Enige verdeeldheid is er voor items als het beleid tegen pesten,  toetsen en huiswerk en de organisatie van het schoolfeest.

Een meerderheid geeft aan dat we de juiste dingen doen om pesten te voorkomen en te verhelpen. Sommigen vinden dat we het nog kordater moeten aanpakken. In de lagere school is men tevreden over de hoeveelheid en de inhoud van de toetsen en het huiswerk. Enkele ouders vinden dat we de kinderen tijdens ‘toetsenperiodes’ overbelasten. En nog een aantal andere willen de lat hoger zien. Een paar ouders vinden de schoolfeesten “een mager beestje”, dit in contract met de 89% die zich hier wel content over uitlaat.

Enkele items kregen opvallend meer antwoorden “geen mening”: de werking van het oudercomité (22%), het zorgbeleid (16%), de wijze waarop de school pesten voorkomt en aanpakt (13%).

Wij onthouden en maken verder werk van het vele goeds. We hebben aandacht voor de kritische opmerkingen. En daar waar we uw bezorgdheden delen, zoeken we uit op welke manier we stappen vooruit kunnen zetten. Verderop deze top@gazet leest u alvast enkele initiatieven in de goede richting. 

de mening van de leerkrachten

Het leerkrachtenteam van top@punt werkt hard, is vernieuwingsgezind en ook niet te beroerd om wat (nog) niet optimaal loopt te benoemen. Die kritische instelling is nodig om sterk onderwijs te kunnen blijven geven


Sinds dit schooljaar is het leerplanconcept ZILL van kracht. ZILL staat voor Zin in Leren! Zin in Leven! De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben de oudere leerplannen in een nieuw concept gegoten waarbij zinvol en betekenisvol leren centraal staat in het ontwikkeltraject van ieder kind. Naar aanleiding van deze vernieuwde zienswijze maakte en maakt het schoolteam uitgebreid tijd om de eigen werking kritisch te bekijken. Wat loopt goed? Wat zijn onze sterktes? Maar ook… wat verdient onze aandacht? Wat moet aangepakt worden om meer te stroken met de principes van ZILL? Tijdens deze momenten van zelfreflectie blijkt er steeds vrij grote eensgezindheid te bestaan binnen het schoolteam.

Kwaliteiten van de school volgens de leerkrachten zijn o.a. het onderwijs op maat, de vele vormen van differentiatie binnen elke klas, de talentenwerking, de aandacht voor de totale persoonlijkheid van het kind, het probleemoplossend vermogen van het team, de interne expertise op vlak van leerstoornissen, de sterke zorgvisie,     de gerichtheid op een ‘growth mindset’, de openheid naar ouders, de warme band met kinderen, het even grote belang dat we hechten aan zowel het leerproces als het product ervan, de aandacht voor relaxatie en meditatie en voor computationeel denken.

Wat volgens ons (nog) beter kan… o.a. de grootte van de klasgroepen bewaken, een gezonde(re) werkomgeving creëren,  het hanteren van ongewenst gedrag op de speelplaats, diverse manieren van werkcorrecties gebruiken, onszelf versterken door bij collega’s in de klas te gaan kijken naar goede praktijkvoorbeelden, de executieve functies van onze leerlingen observeren en verbeteren.

peiling welbevinden

De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar namen delen aan een gestandaardiseerde ‘peiling welbevinden’.

Anoniem beantwoordden zij een heleboel vragen die nagaan in welke mate zij tevreden zijn over de klas en de school in het algemeen. Hoe ze zich betrokken voelen bij wat er in de klas gebeurt. Hoe ze zich inschatten op cognitief vlak en zich sociaal verhouden tot de klasgroep. Hoe het zit met het pedagogische klimaat in de klas en de school.

Vooral op dat laatste item scoort top@punt zeer hoog in vergelijking met de Vlaamse gemiddelden. Het pedagogische klimaat van een school is een breed begrip. Hier hoort bij: de manier van lesgeven. De feedback en ondersteuning die leerkrachten geven. De controle die er is op het naleven van schoolse afspraken en regels. De vriendelijkheid en luisterbereidheid van leerkrachten. De ruimte die er is om de eigen mening te geven.

De  positieve beoordelingen die de oudste toppers ons geven, zijn een ware stimulans om de lat hoog te blijven leggen en te blijven investeren in sterke leeromgevingen met voldoende leerkansen op maat.

IDP

Ieder jaar nemen onze zesdeklassers deel aan de Interdiocesane Proeven. Dat zijn toetsen die in heel wat Vlaamse scholen afgenomen worden. Toetsen die peilen naar de kennis en vaardigheden op vlak van begrijpend lezen, wiskundige bewerkingen, metend rekenen, Frans, wereldoriëntatie en zo meer.

De proeven worden digitaal gemaakt. De resultaten ervan krijgen we in een rapport teruggestuurd. Hierin kunnen we lezen hoe iedere leerling afzonderlijk gepresteerd heeft en vooral hoe de resultaten van de groep zich verhouden tot soortgelijke groepen in Vlaanderen.

Dat is een interessant middel om ons onderwijsaanbod tegen het licht te houden en bij te sturen waar nodig.

Vorig jaar, bijvoorbeeld, hebben we ons leesonderwijs grondig onder de loep genomen omdat we hiervoor wat minder sterk scoorden.

Dit resulteerde onder andere in de invoering van “Doe wat je leest”, een didactische methode die kinderen aanzet om opdrachten met meer precisie te lezen en uit te voeren.

Bovendien voerden we nieuwe spelling- en taalmethodes in. TAALKANJERS in het tweede, derde en vierde leerjaar. TALENT in het vijfde en zesde leerjaar. In beide methodes wordt er meer dan vroeger gefocust op taal als communicatiemiddel.

Bovendien is er een gedifferentieerd aanbod wat de leesteksten en opdrachten betreft. Makkelijker voor de moeizame lezers, moeilijker voor de taalsterke kinderen. In de derde graad ligt de lat voor taalbeschouwing weer hoger dan voorheen.

Uiteraard zijn beide taalmethodes conform de eindtermen, de van overheidswege opgelegde minimumdoelstellingen.

 

outcome

Tot slot willen we ook nog even aanstippen dat we de schoolloopbanen van onze oud-leerlingen met interesse volgen. We bekijken in hoeverre onze inschatting van hun competenties en kennis overeenkomen met hun traject. We kijken kritisch naar onze adviezen die we de ouders aan het einde van het zesde leerjaar gaven in verband met studierichting en schoolkeuze.

capaciteitsbepaling

Het zorgbeleid van onze school laat zich helder voorstellen in de zorgpiramide. Die geeft de verschillende fases in het zorgtraject van een kind weer, in het M-decreet ‘het zorgcontinuüm’ genoemd.

Je hoeft er de top-zorgvisietekst maar op te na te lezen en je zal zien dat dit voor ons is niet zomaar ‘een driehoekje’ is – wij nemen dit theoretisch model ernstig en trachten het dag na dag te realiseren. Wij zorgen echt breed voor toppers, met verhoogde of uitgebreide zorg wanneer dat noodzakelijk is. Maar indien je als school zo veel mogelijk tegemoet wil komen aan de individuele noden van elke topper, heb je niet enkel leerkrachten nodig die dat willen realiseren, het moet ook nog kunnen, het moet haalbaar blijven. En daar knelt soms het schoentje.

De voorbije vijf jaar is top@punt uitgegroeid tot wat symbolisch te omschrijven valt als ‘een magneet voor gekwetste vogeltjes’. Bij ons instromende kinderen voelen zich niet gelukkig in klassieke onderwijssystemen, krijgen niet de aandacht die ze verdienen, worden niet erkend in wie ze zijn. Bij ons vinden ze die hoogst noodzakelijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen wèl.

De keerzijde is dat wij dreigen het slachtoffer te worden van ons kindvriendelijk opvoedingsproject. Bij topleerkrachten is enkel het beste goed genoeg voor hun pupillen maar ook welwillendheid heeft zijn grenzen.

Om hieraan te verhelpen, hanteren wij het principe van de ‘capaciteitsbepaling’.

Kinderen die hier nu schoollopen kunnen uiteraard blijven maar vanaf september 2020 schrijven wij niet meer dan 22 toppers per geboortejaar in. Hetgeen betekent dat alle klassen van de lagere school op dit moment volzet zijn.

toiletinfrastructuur

Zowel te Vogelzang 64 als te Vogelzang 81 kunnen we gebruik maken van een volledig vernieuwde sanitaire infrastructuur. Mede dankzij de automatische verluchting is het er nu ‘aangenaam vertoeven’. Hetgeen we hadden was zodanig verouderd dat we meer comfort voor onze top-kleuters hebben gekozen. Voor hen werden er op maat gemaakte toiletjes, een wastafel en doucheruimte geïnstalleerd.

Een van onze volgende bouwprojecten is het verhuizen van de kabouterklas naar de huidige kikkerklas. Maar die klas is momenteel nog te klein. Dit bouwproject moet daar verandering in brengen. De kikkerklas wordt niet enkel vergroot maar ook aangevuld met een rustruimte, extra plaats om te spelen en een buitenterras.

 

 

een veilige schoolomgeving

De groeiende stroom van (sluip)verkeer door de Vogelzang en de roekeloosheid van sommige chauffeurs baarden ons zorgen. En met ‘ons’ bedoelden we de ouders (uw reacties op de ouderenquête spraken boekdelen), de leerlingen (zij zien ook wat wij zien), het schoolteam en Staf (als eerste getuige, ‘s ochtends aan het zebrapad). In onze straat is ondertussen enkel éénrichtingsverkeer toegelaten. Het zorgt ervoor dat autobestuurders, die staan aan te schuiven op de Geelseweg, de Vogelzang niet kunnen nemen om sneller op hun bestemming te geraken.  

 

wat kunnen we zelf doen?

We hebben de kinderen van Vogelzang 81 gesensibiliseerd om bij het verlaten van de school meer rekening te houden met het verkeer op het voet- en fietspad. We begrijpen hun enthousiasme wanneer de school uit is (?) maar dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de jongste kinderen die vanuit de andere richting met hun ouders huiswaarts keren.

Aan elke ‘gemotoriseerde’ ouder doen we graag de oproep om de veiligheid van de schoolverlatende kinderen op nummer één te zetten en zich strikt aan de geldende verkeersregels inzake snelheid, parkeren en inhalen te houden.

We denken aan…

 • geen auto’s (half) op het fietspad bij het brengen of ophalen van kinderen.
 • de parkeerplaats voor personen met een handicap is uitsluitend voor hen!
 • kinderen van Vogelzang 81 steken enkel de rijbaan over op een zebrapad, ook als een (groot)ouder hen verderop in de straat met de wagen komt halen.
 • extra voorzichtigheid bij het uitrijden van de parkeerplaats, zeker bij het einde van de schooltijd.
 • zone 30 is zone 30.