Beste ouder, co-ouder, plusmama/papa, voogd, …

Je bent een sympathisant van top@punt. Of je behoort tot de gelukkigen wiens kinderen bij ons schoollopen. In beide gevallen: welkom, van harte welkom.

top@punt heeft zijn naam niet gestolen ?. We vormen een topteam dat graag zorgt voor topkinderen. Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. Dat is ons engagement.

We ambiëren een sterke en warme school te zijn. Een hoge graad van welbevinden is het eerste dat we trachten te bewerkstelligen, niemand functioneert optimaal wanneer zij of hij zich niet goed voelt.

Kinderen en leerkrachten kansen bieden om talenten te herkennen, te benutten en te ontwikkelen is een bewust gekozen focus. Wat prikkelt de nieuwsgierigheid, wekt langdurige interesse? Wat fascineert toppertjes in dergelijke mate dat zij een bepaalde vaardigheid zó willen oefenen dat ze er in uitblinken? Dát zijn de vragen die wij ons stellen, dáar willen we mee aan de slag.

Bij ons kan iedereen woord- en rekenknap, beeld- en muziekknap, beweeg- en natuurknap, samen- en zelfknap zijn.

Want erkennen wat eigen is aan een kind, doet het zelfvertrouwen groeien en maakt ontplooiing in de breedste zin van het woord mogelijk. Cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch én creatief. Van de ouders verwachten we loyaal mee te werken aan ons opvoedingsproject, dit mee te ondersteunen. Anders werkt het niet, leerkrachten en ouders moeten samen zorgen dat kinderen zich blijvend kunnen ontwikkelen aan de rand van hun mogelijkheden.

Als jullie en wij dat een klein decennium volhouden, verlaten toppers zelfbewust, breed gevormd en met veel zelfvertrouwen onze ‘fijne basis’.

Dat is waar we het voor doen.

Directie & topte@mleden

PEDAGOGISCH PROJECT

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 • het unieke van ieder kind,
 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
 • verbondenheid en solidariteit met anderen,
 • vertrouwen in het leven (hoop),
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,
 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

 • de ontmoeting in verbondenheid;
 • de verdieping in de Bijbelse Boodschap;
 • de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;
 • het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar.

In de godsdienstlessen komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake, dit ter ondersteuning van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.

Wij werken samen met ngo’s als vzw Djapo, Studio Globo, Broederlijk delen, Oxfam, Noord-Zuiddienst, 11.11.11, Kleur Bekennen e.a.

We onderschrijven de principes van wereldburgerschap en ondersteunen de millenniumdoelstellingen. Kinderrechten, duurzame ontwikkeling, vrede en interculturaliteit krijgen voortdurend aandacht tijdens lessen en/of projecten; top@punt wil zijn pupillen, leerkrachten én ouders mee opvoeden tot breed georiënteerde ‘wereldburgers’.

Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot zelfredzame volwassenen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

 • de wereld van taal en communicatie
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van cijfers en feiten
 • de wereld van de techniek
 • de wereld van het samenleven
 • de wereld van verleden en heden
 • de wereld van het goede
 • de wereld van zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen al beheersen.

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze al kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door :

 • onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind
  we stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind
 • de pedagogie van verbondenheid
  leren is een sociaal gebeuren, is samen leren, is wederzijdse verrijking
 • de pedagogie van de hoop
  we hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.
 • de pedagogie van het geduld
  onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:

 • model staan voor goed leren
 • strategische vragen stellen
 • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
 • zinvolle contexten aanbieden
 • interactieprocessen begeleiden
 • peilen naar de vorderingen
 • helpen en coachen

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

Onze brede zorg heeft twee dimensies:

We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op bijzondere zorgvragen. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra …

De schoolgebouwen worden voor leerlingen met een handicap toegankelijk gemaakt mits noodzakelijke en haalbare aanpassingswerken.

Indien nodig zal de school contact opnemen met de overheid om kinderen met een handicap materieel gezien te kunnen opnemen (cfr. bv. OM OND/II/2.3/TM van 10-06-1996 - Gemeenschappelijk deel - Geïntegreerd onderwijs: Procedure tot het bekomen van de financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs).

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen; daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;
 • externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering.
 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht

Referentiekader van de KOBA-scholen: http://www.kobavzw.be/info/opvoedingsproject.aspx

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website www.katholiekonderwijsvlaanderen.be. 

Beide documenten, zowel het ‘Referentiekader van onze KOBA-scholen’ als de ‘Engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ inspireren onze scholen bij de uitwerking van hun schooleigen opvoedingsproject. Op deze wijze bieden zij een thuis waar elk kind kan openbloeien tot een volwaardig en gelukkig mens. Zij willen ook een veilige vertrekhaven zijn voor weerbare zesdeklassers op weg naar de toekomst.